Krakostop 2023 Niezbędnik Autostopowicza

Jak wziąć udział w konkursie i zawalczyć o wygraną? Wystarczą trzy proste kroki.

 1. Baw się dobrze nagrywaj filmy i rób zdjęcia podczas używania przyborów z Niezbędnika Autostopowicza.
 2. Dodaj zdjęcia/ filmy / rolki na własne media społecznościowe i oznacz profile FB/IG Rystora i Krakostopu.
 3. W opisie użyj hashtagów #NiezbednikAutostopowicza #Krakostop #Rystor

Szerokiej drogi i wielu przygód!

__

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „#NiezbędnikAutostopowicza”

(zwany dalej: „Regulamin”)

 • 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu dotyczącego zadania opisanego w §2 ust. 9 lit. b) niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: „Konkurs”) jest ​RYSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. SŁONECZNEJ 21A ,
  86-031 OSIELSKO,​ ​NIP: 5542934836,​ ​KRS: 0000598774. (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest w celach marketingowych oraz popularyzujących sztukę w różnych formach ekspresji.
 3. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony www Organizatora znajdującej się pod adresem: rystor.pl oraz prywatnych profili społecznościowych Uczestników na Facebooku i Instagramie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Właściciel serwisu społecznościowego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, za pośrednictwem profili społecznościowych Organizatora oraz strony www.rystor.pl.
 5. Konkurs trwa od 29.04.23 r. od godz. 9:00 do 3.05.2023 r. do godz. 10:00.
 6. Konkurs odbywa się w łączności z wyścigiem autostopowym Krakostop 2023 (www.krakostop.pl).
 • 2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, które biorą udział w Wyścigu Autostopowym Krakostop 2023 i są osobami pełnoletnimi (zwane dalej: „Uczestnikiem”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby, które otrzymały w Pakietach Startowych Krakostop 2023 Niezbędniki Autostopowicza od marki Rystor i posiadają swoje konto osobiste lub funpage w serwisie Facebook lub Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisów (zwane dalej: „Profilem”). Dane zawarte na Profilu (imię i nazwisko/ nazwa użytkownika) nie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 4. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.
 5. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić wiele prac konkursowych.
 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody na publikację pracy konkursowej od osób których wizerunek został w niej utrwalony.
 8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczenie prac konkursowych wraz z tytułem oraz imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora na stronie Organizatora (rystor.pl/cyfrowawystawa) oraz w mediach społecznościowych Organizatora i innych materiałach celem popularyzowania sztuki i twórców lub do działań marketingowych. Organizator zastrzega, że na wskazanej stronie zostaną upublicznione jedynie niektóre przesłane prace. Organizator nie ma obowiązku umieszczania prac biorących udział w Konkursie na wskazanej stronie.
 9. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących warunków:
 10. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go poprzez dodanie swojej pracy konkursowej w formie publicznego wpisu opisanego wskazanymi hashtagami: #NiezbednikAutostopowicza #Krakostop #Rystor i oznaczeniem profili @Krakostop @rystor.pl;
 11. dla użytkowników facebooka: zamieszczenie na swoim publicznym profilu pracy konkursowej wraz z hashtagami i oznaczeniem profili Krakostop i Rystor.
  dla użytkowników instagrama: zamieszczenie na swoim publicznym koncie pracy konkursowej wraz z hashtagami i oznaczeniem profili Krakostop i Rystor (musi to być konto publiczne, abyśmy mogli zobaczyć Twoją pracę).
 12. praca konkursowa (zdjęcie / film / rolka), przedstawiająca/zawierająca użycie przyborów z Niezbędnika Autostopowicza. Autostopowicze to ludzie kreatywni, dlatego zdjęcie konkursowe to praca wychodząca poza schematy – technika, styl i sposób tworzenia są dowolne. Warunkiem rozpatrywania pracy konkursowej przez Komisję jest jej samodzielne wykonanie zdjęcia z użycia markera, długopisu, cienkopisu lub innych narzędzi piśmienniczych marki Rystor.
 • 3 [NAGRODA]
 1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda rzeczowa. Nagroda przyznawana jest zwycięzcy oraz partnerowi / partnerce biorącej udział w wyścigu autostopowym Krakostop 2023. Dwie osoby z pary mogą brać udział w konkursie i wysyłać osobne prace, aby zwiększyć szanse na wygraną.

(dalej: „Nagroda”).

 1. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Nagroda przyznawana jest parze, z której jest Zwycięzca.
 2. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji konkursowej może zostać przyznana jedna Nagroda.
 3. Część rzeczową Nagrody stanowią upominki od organizatora oraz możliwość odwiedzenia fabryki Rystor.
 4. Część pieniężną Nagrody stanowi kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i odprowadzenie przez Organizatora 10% podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od części rzeczowej oraz od samej części pieniężnej. Zwycięzca otrzyma wyłącznie rzeczowy element nagrody.
 • 4 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]
 1. Zadaniem Uczestników jest zamieszczenie najciekawszej pracy konkursowej określonej w §2 ust. 9 Regulaminu.
 2. Wybierając zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie prace konkursowe w regulaminowym czasie określonym w §1 ust. 5 Regulaminu.
 3. Wybierając zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych i ich walorami estetycznymi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac konkursowych, które zawierają elementy pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, powszechnie uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, a w tym wulgaryzmy, ataki na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz wzmiankujące oraz przedstawiające podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.
 • 5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]
 1. Po upływie okresu wskazanego w §1 ust. 5 Regulaminu, w ciągu kolejnych 3 dni, Organizator poinformuje zwycięzcę za pośrednictwem organizatorów wyścigu Krakostop 2023. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas oficjalnego rozdania nagród.
 2. Zwycięzca zostanie poproszony o wysłanie e-maila na podany adres rystor@rystor.pl z dopiskiem Konkurs Krakostop 2023, zawierającego dane adresowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) niezbędnych do celów księgowych oraz spraw formalnych.
 3. Nie będzie możliwy osobisty odbiór nagrody w siedzibie Organizatora.
 4. W przypadku wystąpienia rozbieżności między imieniem i nazwiskiem zwycięzcy, a nazwą reprezentującego go profilu w serwisie Facebook lub Instagram Organizator może prosić o przesłanie dodatkowych informacji lub w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wydania Nagrody.
 5. Nienadesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. 2 powyżej w terminie przekraczającym 3 dni robocze od zamieszczenia komentarza/wiadomości określonego w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej nagrody.
 • 6 [NADZÓR I REKLAMACJE]
 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).
 2. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności prób wpływania na wynik rywalizacji konkursowej w sposób niedozwolony poprzez na przykład zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook lub Instagram, Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu i pozbawienia go prawa do Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada i może zostać przekazana na cele charytatywne.
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w wiadomości prywatnej wysłanej do profilu instagram.com/rystor.pl na Instagramie lub www.facebook.com/rystor na Facebooku. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 5. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w ust. 4 powyżej w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji, nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej będą odrzucone.
 6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony wiadomością na portalu Instagram w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 • 7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz osób zainteresowanych udziałem w nim jest ​RYSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. SŁONECZNEJ 21A , 86-031 OSIELSKO. Kontakt z administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu rystor@rystor.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej wykonania (w tym wyłonienia laureata konkursu oraz wydania mu nagrody), a także na cele związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania i reklamacje oraz rozpatrywanie roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym na zlecenie Administratora konkursem oraz w celu weryfikacji uczestników konkursu pod kątem istnienia przesłanek wyłączających ich udział w nim. Dane te będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń uczestników konkursu.
 3. Dostęp do danych osobowych przysługuje także partnerom realizującym obsługę konkursu i dostarczenie nagrody.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.