Kolejna edycja #RystorChallenge #NIEszablonowyRYSUNEK

Lubisz tworzyć? Rysujesz, szkicujesz, a może po prostu wychodzisz daleko poza granice i ramy schematów przy użyciu długopisów, cienkopisów czy markerów? Masz w sobie odrobinę odwagi? Jeśli TAK to przygotowaliśmy ten #challenge dla Ciebie! 
Podziel się swoją kreatywną interpretacją artystyczną, czyli wypełnij i uzupełnij nasz szablon tak jak chcesz: kolorami, kreskami, kropkami  i wszystkimi innymi formami ekspresji 🙂
👉  Jak wziąć udział w konkursie:

1) Zapoznaj się z poniższym regulaminem.

2) Pobierz i uzupełnij szablon:

POBIERZ SZABLON

3) Zrób zdjęcie lub zeskanuj swoją pracę i opublikuj:
na swoim Instagramie (pamiętaj, aby ustawić konto jako publiczne, bo inaczej nie będziemy mogli zobaczyć Twojej pracy konkursowej).
lub
na naszym Facebooku w komentarzu do wpisu konkursowego.

4) Prześlij swoją pracę także za pośrednictwem naszego formularza na stronie www.rystor.pl/CyfrowaWystawa
⭐Koniecznie użyj hashtagów #RystorChallenge #NIEszablonowyRysunek #CyfrowaWystawa i oznaczenia @rystor.pl
⭐Spiesz się, bo masz czas do 9.06.22 r. do godz. 9:06.
⭐Nagrodzimy prace, które najbardziej nas urzekną oraz te kipiące kreatywnością 🙂

Biorąc udział w konkursie akceptujesz poniższy regulamin:


REGULAMIN KONKURSU „#RystorChallenge #NIEszablonowyRYSUNEK”
(zwany dalej: „Regulamin”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu dotyczącego zadania opisanego w §2 ust. 9 lit. b) niniejszego
Regulaminu (zwanego dalej: „Konkurs”) jest RYSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul.
SŁONECZNEJ 21A ,
86-031 OSIELSKO, NIP: 5542934836, KRS: 0000598774. (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Konkurs organizowany jest w celach marketingowych oraz popularyzujących sztukę w
różnych formach ekspresji.
3. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony www Organizatora znajdującej
się pod adresem: www.rystor.pl oraz profili społecznościowych na Facebooku i
Instagramie. Adresy profili to:
– instagram.com/rystor.pl
– facebook.com/rystor.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook i Instagram. Właściciel serwisu społecznościowego nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie
Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są
przekazywane Organizatorowi, za pośrednictwem profili społecznościowych
Organizatora oraz strony www.rystor.pl.
5. Konkurs trwa od 19.05.22 r. r. od godz. 17:05 do 9.06.22 r. do godz. 9:06.
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci w
rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami, które ukończyły 16 rok życia, a
poniżej 18 roku życia, lub posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
ale posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (zwane
dalej: „Uczestnikiem”).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w
rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa,
zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w
Konkursie.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste lub funpage w
serwisie Facebook lub Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem
serwisów (zwane dalej: „Profilem”). Dane zawarte na Profilu (imię i nazwisko/ nazwa
użytkownika) nie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
4. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.
5. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić tylko jedną pracę konkursową.
W przypadku dodania więcej niż jednej pracy konkursowej, organizator będzie brał pod
uwagę wyłącznie pierwszą chronologicznie pracę konkursową Uczestnika.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem
opublikowanej przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej
oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody na publikację pracy konkursowej od osób
których wizerunek został w niej utrwalony.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczenie prac konkursowych
wraz z tytułem oraz imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora na stronie
Organizatora (www.rystor.pl/cyfrowawystawa) celem popularyzowania sztuki i
twórców. Organizator zastrzega, że na wskazanej stronie zostaną upublicznione jedynie
niektóre prace. Organizator nie ma obowiązku umieszczania prac biorących udział w
Konkursie na wskazanej stronie.
9. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą
przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia
kumulatywnie następujących warunków:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go poprzez dodanie
swojej pracy konkursowej w formie publicznego wpisu opisanego wskazanymi
hashtagami i oznaczeniem: #RystorChallenge #NIEszablonowyRYSUNEK
#CyfrowaWystawa @rystor.pl;
b) dla użytkowników facebooka: zamieszczenie pod wpisem konkursowym
komentarza zawierającego pracę konkursową.
dla użytkowników instagrama: zamieszczenie na swoim publicznym koncie
pracy konkursowej wraz z hashtagami i oznaczeniem (musi to być konto publiczne,
abyśmy mogli zobaczyć Twoją pracę).
c) praca konkursowa (zdjęcie, skan), przedstawiająca/zawierająca własną
interpretację (rysunek) będącą rozwinięciem szablonu umieszczonego
na stronie Organizatora. #NIEszablonowyRYSUNEK, to praca
wychodząca poza schematy, dlatego technika, styl i sposób tworzenia są
dowolne. Warunkiem rozpatrywania pracy konkursowej przez Komisję jest jej
własnoręczne stworzenie na papierze długopisami, cienkopisami, markerami lub
innymi narzędziami piśmienniczymi. Grafika komputerowa jest niedozwolona i
prace stworzone przy użyciu programów graficznych nie będą brane pod uwagę.
d) przesłanie pracy poprzez formularz na stronie www.rystor.pl/cyfrowawystawa
Każdy uczestnik dodaje swoją pracę konkursową (tę samą pracę) w dwóch
miejscach, czyli na wskazanej stronie Organizatora oraz do wyboru na
Instagramie lub Facebooku.

§3 [NAGRODY]

1. W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody w postaci:
 Zestaw Twórcy składający się z 270 elementów,
 Zestaw Twórcy składający się z 180 elementów,
 Zestaw Twórcy składający się z 90 elementów,
(dalej: „Nagrody”).
2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju
ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma
prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
3. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż
jedna Nagroda.
4. Część rzeczową Nagrody stanowi:
– Zestaw narzędzi firmy Rystor o wartości 675 zł brutto,
– Zestaw narzędzi firmy Rystor o wartości 450 zł brutto,
– Zestaw narzędzi firmy Rystor o wartości 225 zł brutto.
5. Część pieniężną Nagrody stanowi kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i
odprowadzenie przez Organizatora 10% podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego
od części rzeczowej oraz od samej części pieniężnej. Każdy Zwycięzca otrzyma wyłącznie
rzeczowy element nagrody.

§4 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]

1. Zadaniem Uczestników jest zamieszczenie najciekawszej pracy konkursowej określonej
w §2 ust. 9 Regulaminu.
2. Wybierając zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie prace
konkursowe w regulaminowym czasie określonym w §1 ust. 5 Regulaminu.
3. Wybierając zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością i
kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych i ich walorami estetycznymi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac
konkursowych, które zawierają elementy pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne,
powszechnie uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, a w tym
wulgaryzmy, ataki na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną oraz wzmiankujące oraz przedstawiające podmioty prowadzące
działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac
konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.

§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]

1. Po upływie okresu wskazanego w §1 ust. 5 Regulaminu, w ciągu kolejnych 3 dni
roboczych, Organizator poinformuje zwycięzcę poprzez komentarz pod postem
konkursowym w serwisie Instagram i/lub wiadomość prywatną.
2. Zwycięzca zostanie poproszony o wysłanie e-maila na podany adres, zawierającego
dane adresowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) niezbędnych do wysłania
Nagrody.
3. Nie będzie możliwy osobisty odbiór nagrody w siedzibie Organizatora.
4. W przypadku wystąpienia rozbieżności między imieniem i nazwiskiem zwycięzcy, a
nazwą reprezentującego go profilu w serwisie Facebook lub Instagram Organizator
może prosić o przesłanie dodatkowych informacji lub w uzasadnionych przypadkach
odstąpić od wydania Nagrody.
5. Nienadesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. 2 powyżej w
terminie przekraczającym 3 dni robocze od zamieszczenia komentarza/wiadomości
określonego w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę
uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od
przyznania tej nagrody.

§6 [NADZÓR I REKLAMACJE]

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator
powoła trzyosobową komisję konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące
Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).
2. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności prób
wpływania na wynik rywalizacji konkursowej w sposób niedozwolony poprzez na
przykład zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook lub Instagram, Komisja
może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu i pozbawienia go prawa do
Nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada i może
zostać przekazana na cele charytatywne.
4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w wiadomości prywatnej
wysłanej do profilu www.instagram.com/rystor.pl na Instagramie lub
www.facebook.com/rystor na Facebooku. Prawo złożenia reklamacji przysługuje
jedynie Uczestnikom.
5. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w ust. 4 powyżej w
terminie 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zawierać imię, nazwisko, wskazanie w
reklamacji, nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym
powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej
będą odrzucone.
6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony wiadomością na portalu
Instagram w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz osób
zainteresowanych udziałem w nim jest RYSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul.
SŁONECZNEJ 21A , 86-031 OSIELSKO. Kontakt z administratorem jest możliwy
również za pośrednictwem adresu rystor@rystor.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako RODO). Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celu podjęcia
działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej wykonania (w tym wyłonienia
laureata konkursu oraz wydania mu nagrody), a także na cele związane z udzielaniem
odpowiedzi na zapytania i reklamacje oraz rozpatrywanie roszczeń zgłoszonych w
związku z prowadzonym na zlecenie Administratora konkursem oraz w celu weryfikacji
uczestników konkursu pod kątem istnienia przesłanek wyłączających ich udział w nim.
Dane te będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń uczestników konkursu.
3. Dostęp do danych osobowych przysługuje także partnerom realizującym obsługę
konkursu i dostarczenie nagrody.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, może
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.